Kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường thường có nhu cầu thành lập chi nhánh để thực hiện một phần chức năng của doanh nghiệp. Khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức chi nhánh hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Ngoài những vấn đề về mẫu biên bản thay thế hóa đơn, về cách hạch toán và ghi chép sổ sách, cách kê khai thuế đối với chi nhánh cũng là điều đáng quan tâm. Quy định về kê khai thuế, nộp thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc là gì? Quý bạn đọc hãy cùng tìm hiểu trong bài viết.

1. Nguyên tắc kê khai thuế, nộp thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

– Trong trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh tại tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Chi nhánh. Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính.

– Đối với Chi nhánh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phát sinh tại trụ sở chính và tại Chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Số thuế TNDN tính nộp tại nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

2. Các quy định về việc kê khai thuế, nộp thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

2.1. Thông tư 151/2014/TT-BTC

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Đối với doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Khi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

2.2. Thông tư 78/2014/TT-BTC

Căn cứ Điều 12, Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định như sau:

Điều 12. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất. 

Hóa đơn bán hàng có được khấu trừ thuế không?

Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Top 3 hút mùi giá rẻ phù hợp với mọi gia đình